14 de març, 2016

Avís legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Nom: AXIS VALORES

Correu electrònic: axisvalores@gmail.com

Domini: www.axisvalores.com

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament i la LSSICE 34/2002, d'11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, AXIS VALORES en compliment d'allò disposat en l'article 5 i 6 de la LOPD, informa tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament registrat en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les persones usuàries, accepten expressament, lliure i inequívoca que les seves dades personals seran tractades per AXIS VALORES per realitzar les finalitats següents:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti dur a terme comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per AXIS VALORES, així com part dels col·laboradors o partners amb els quals n'arribi a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals. En qualsevol cas, les comunicacions comercials seran realitzades per Axis Valores i seran de productes i serveis relacionats amb el sector d'Axis Valores.

Realitzar estudis estadístics.

Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que AXIS VALORES posa a disposició de la persona usuària.

Enviament de la newsletter a les persones usuàries que s'hi subscriguin.

AXIS VALORES informa i, expressament, garanteix a les seves persones usuàries que les seves dades personals no seran cedides, en cap cas, a terceres empreses, i que sempre anès a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment express, informat i inequívoc per part dels titulars.

Mitjançant la complimentació i l'enviament dels corresponents formularis d'aquesta web, la persona usuària accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part d'AXIS VALORES. En el cas que vostè inclogui, en els formularis d'aquests web, dades personals propietat de terceres persones haurà d'obtenir-ne consentiment abans de la seva inclusió i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

Totes les dades sol·licitades a través d'AXIS VALORES són obligatòries, atès que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a la persona usuària. En cas que no siguin facilitades totes les dades, AXIS VALORES no garanteix que la informació i els serveis prestats siguin completament ajustat a les seves necessitats.

AXIS VALORES garanteix a la persona usuària, en qualsevol cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent. Per tant, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, acompanyada de fotocòpia del DNI, a través dels següents mitjans:

Correu electrònic: axisvalores@gmail.com

De la mateixa manera, l'usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats, tot enviant un correu electrònic a: axisvalores@gmail.com

De la mateixa manera, AXIS VALORES ha adoptat les mesures tècniques i d'organització necessàries per a garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personals que tracti, per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOC

Si vols participar en els nostres blocs, huràs d'acceptar aquestes normes:

1. Responsabilitat de la persona usuària. En participar en els blogs de la web, ets l'únic responsable dels missatges que hi difonguis, garantint a AXIS VALORES la total indemnitat front qualsevol reclamació que se't poguès plantejar per aquests conceptes.

En cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l'usuari garanteix que n'és el propietari o que compta amb l'autorització del propietari per a difondre'ls en els blocs.

I s'eximeix AXIS VALORES de qualsevol reclamació de tercers que es poguès plantejar per aquests conceptes.

2. Abans de publicar-hi un missatge, l'usuari haurà de triar el bloc adient. Aquells missatges que no s'ajustin a la temàtica del bloc seran eliminats. Està totalment prohibida la publicació de promocions i enllaços d'ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena o qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s'ajusti al normal desenvolupament dels temes dels blogs.

3. L'usuari ha de respectar els altres usuaris. L'usuari ha de ser respectuós i tolerant amb els missatges i amb les opinions dels altres usuaris. Els missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atentin contra el desenvolupament pacífic dels blocs, podran ésser suprimits.

4. AXIS VALORES es reserva el dret a reproduir, modificar o difondre els missatges publicats en els blogs de la web, d'acord amb els termes i mitjans convenients, sense que per això correspongui a l'usuari cap mena de compensació.

5. AXIS VALORES no es responsabilitza d'allò publicat en els blogs de la web, ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació que s'hi publiqui. Correspon a la persona usuària que remet els missatges o les informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6. AXIS VALORES no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat del servei de blogs de la web, podent modificar-ho, suspendre-ho o suprimir-ho de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

7. en el cas que un usuari pugui veure's afectat per actuacions il·legals, o detecta una mala utilització dels blogs de la web per part d'altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement d'AXIS VALORES, mitjançant el correu electrònic axisvalores@gmail.com, assenyalant en la referència de l'assumpte "moderació dels blogs", per a què AXIS VALORES els pugui moderar o eliminar.

8. L'usuari mantindrà indemne AXIS VALORES contra qualsevol reclamació que li poguès ser presentada pels missatges que l'usuari hagi difòs en els blogs o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització per la persona usuària dels blogs de la web.

SEGURETAT

AXIS VALORES utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com tallafocs, proceciments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tots amb l'objectiu d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per assolir aquests objectius, l'usuari/client accepta que el prestador otbingui dades per als efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat d'AXIS VALORES. Els drets de propietat intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquest lloc web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des del lloc web a altres pàgines web de qualsevol filial i/o dominada d'AXIS VALORES, són propietat exclussiva d'aquesta, llevat que expressament s'especifiqui el contrari. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per AXIS VALORES, les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol abús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el seu consentiment exprés i inequívoc, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i les marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquest lloc web, no essent responsabilitat d'AXIS VALORES la utilització que l'usuari pugui dur a terme al respecte, essent la responsabilitat exclussiva de la persona usuària.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Resta prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquest lloc web sense el permís previ per escrit d'AXIS VALORES.

Els continguts proporcionats per AXIS VALORES resten subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són de titularitat exclusiva d'AXIS VALORES o de les persones físiques o jurídiques s'hi informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, AXIS VALORES no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, reservant-s'hi AXIS VALORES tots aquests drets. La cessió d'aquests drets exigeix consentiment previ per escrit per part del seu titular, de manera que el client no podrà posar aquells continguts a disposició de terceres persones.

La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs a AXIS VALORES, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

AXIS VALORES ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, AXIS VALORES no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no s'hi ha de confiar com si ho fos. AXIS VALORES declina expressament qualsevol responsabilitat per errors o omissions en la informació continguda en les pàgines d'aquesta web.

AXIS VALORES es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense previ avís. Axis valores no assumeix cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte de la web que pot dur a terme l'usuari, tant pel que fa a la informació com als serveis que inclou el lloc web.

En cap cas AXIS VALORES, les seves sucursals i/ o centres de treball, els seus òrgans directius i/o apoderats, associats i en general, el personal autoritazat, seran responsables de qualsevol dany, pèrdua, reclamacions o despeses de qualsevol tipus, tant si provenen directament o indirectament, de l'ús o distribució del lloc web o de la informació adquirida o accedida per o a través de la web, o dels seus virus informàtics, fallades operacionals o d'interrupcions en el servei o trasmissió o d'errades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle u altres mitjà, constituint a tots els efectes legaus u avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden esdevenir.

AXIS VALORES no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals s'hi pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un enllaç o accès a un lloc web no propi serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiu de la persona usuària. AXIS VALORES no recomana ni garanteix cpa de les informacions obtingudes per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o del mal ús d'un enllaç, o de la informació que s'hi obtingui, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accès, o de l'intent d'utilitzar o de la mala utilització d'un enllaç, tant al connectar a la web d'AXIS VALORES com en accedir, des d'aquesta, a la informació d'altres webs.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquesta política de privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del portal, serà la llei espanyola vigent.